Bardzo Młoda Kultura (BMK) to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury, którego osią jest edukacja kulturowa – czyli przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze dzieci i młodzieży. BMK jest programem trzyletnim i aktualnie trwa jego II edycja, zaplanowana na lata 2019-2021.

Zadaniem programu jest projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury, inspirować do współpracy między różnorakimi instytucjami kultury, szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury lub edukacji oraz lokalnymi edukatorami, którym leży na sercu rozwój kompetencji społecznych dzieci i młodzieży. Program ma budować system, w którym kultura jest narzędziem do kształtowania ważnych społecznie umiejętności i postaw, w szczególności związanych ze współpracą, kompetencjami komunikacyjnymi, kreatywnością i innowacyjnością w działaniu.

Główne cele programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to:

  • wzmacnianie edukacji kulturowej poprzez eliminowanie barier pomiędzy sferą edukacji i kultury,
  • rozwijanie sieci współpracy instytucji, organizacji i osób prywatnych, zajmujących się animacją i edukacją kulturową,
  • budowanie podstaw dla zintegrowanych działań z zakresu animacji i edukacji kulturowej na poziomie lokalnym i ogólnopolskim,
  • wzmacnianie zawodowych kompetencji osób zajmujących się animacją i edukacją kulturową w Polsce.

Program realizowany jest w całej Polsce przez 16 podmiotów (po jednym z każdego województwa). Operatorem regionalnym w województwie mazowieckim jest Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr w Radomiu”.

W ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie realizowane są różnorodne zadania i aktywności adresowane do przedstawicieli sektora oświaty i kultury, ukierunkowane na partnerską współpracę nauczycieli i animatorów kultury, wspierające ich rozwój, edukację i integrację środowiskową. Do najważniejszych należą:

  • organizacja konferencji, spotkań sieciujących, wizyt studyjnych pozwalających na międzyśrodowiskową integrację, wymianę doświadczeń, prezentację działań z zakresu edukacji kulturowej i promowanie nowych trendów w obszarze animacji kulturowej,
  • prowadzenia szkoleń i warsztatów dla animatorów kultury, pedagogów i edukatorów, a także konsultacje i doradztwo,
  • współfinansowania przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej, prowadzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych; odbiorcami tych przedsięwzięć powinny być przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna oraz kadra oświatowa, rodzice i opiekunowie,
  • działalność badawcza, diagnozowanie stanu edukacji kulturowej w województwie i autoewaluacja podejmowanych działań.

Partnerzy programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie

Forum Kultury Mazowsze, Mazowiecki Instytut Kultury, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, Federacja Mazowia, Fundacja Obserwatorium, Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, Dom Kultury Kadr, Dom Kultury Dorożkarnia, KOZIENICKI DOM KULTURY im. Bogusława Klimczuka, Sokołowski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw, Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Innowatorium, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów, Ośrodek Kultury Góra Kalwaria